Regulamin

 

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zasady i warunki sprzedaży Towarów ze Sklepu Internetowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności zasady i warunki składania zamówień na Towary w Sklepie Internetowym, zapłaty ceny lub wynagrodzenia, kosztach oraz terminie i sposobie dostawy, składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy jest ZABI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czańcu 43-354 przy ulicy Dworskiej 22 , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 6732, NIP 937-23-32-157, o kapitale zakładowym 2 050 000,00zł.
 3. Prezentowane w Sklepie Internetowym informacje dotyczące Towarów, a w szczególności opisy, parametry techniczne i ceny nie stanowią oferty Sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
 4. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego stosownie do jego przeznaczenia.
 5. Klient jest zobligowany do powstrzymywania się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na właściwe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym dostarczania/rozsyłania treści o charakterze bezprawnym. Klient, akceptując treść Regulaminu oświadcza, że nie naruszy wskazanych wyżej zakazów.
 6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do składania zamówień, niezbędny jest:
   - komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;  - aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 7. Na urządzeniu końcowym Klienta (np. laptop, komputer osobisty, tablet, telefon) zapisywane są pliki (tzw. cookie), które zawierają dane niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego, na co Klient wyraża zgodę. Klient może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, tak aby nie akceptowała plików cookie lub informowała o ich przesyłaniu. Niemniej jednak, brak akceptacji plików cookie uniemożliwi korzystanie ze Sklepu Internetowego.

 

Warunki realizacji zamówienia i obowiązki informacyjne

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę na stronie internetowej  www.zabi.pl z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana.
 2. Klient oświadcza, że przed zawarciem z ZABI Sp. z o. o. umowy zapoznał się z Regulaminem.
 3. Składanie zamówień następuje poprzez wskazanie Towaru, wypełnienie formularza danych osobowych, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptację postanowień Regulaminu, wybór warunków dostawy, sposobu płatności oraz potwierdzenie zamówienia na stronie internetowej www.zabi.pl.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta ZABI Sp. z o. o. oferty nabycia Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia ZABI Sp. z o. o. przesyła na podany przez Klienta w formularzu adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia, które jest oświadczeniem ZABI Sp. z o. o. o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta.
 6. Za Towary prezentowane w Sklepie Internetowym oraz dostawę Klient może według swego wyboru zapłacić jeszcze przed wydaniem Towaru poprzez przelew na rachunek bankowy ZABI Sp. z o. o. w takim wypadku opłata wynosi 20zł.
 7. Za Towary prezentowane w Sklepie Internetowym oraz dostawę Klient może według swego wyboru zapłacić również w momencie odbioru Towaru - gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej w takim wypadku koszt wynosi 26zł jednakże gdy wartość nie przekracza wysokości 5000 zł brutto dla przesyłek.
 8. Towar dostarczany jest bezpłatnie w przypadku zamówienia powyżej 400zł netto.
 9. Dostawa Towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej (GLS DHL lub POCZTEX) na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres w terminie do 4 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności lub złożenia zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem).
 10. W sytuacji braku towaru na magazynie termin realizacji zamówienia może się wydłużyć o czym klient zostanie poinformowany na podany przy złożeniu zamówienia adres e–mail lub telefonicznie i zwraca uiszczone należności niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy w przypadku, gdy Klient wybrał opcję płatności z góry.
 11. Na stronie internetowej Sklepu Internetowego ZABI sp. z o. o. wskazuje w sposób wyraźny jasne i czytelne informacje o wskazanych wyżej ograniczeniach dotyczących dostarczania Towarów i akceptowanych sposobach płatności. 
 12. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia ZABI Sp. z o.o. dostarcza Klientowi w sposób jasny i widoczny na stronie internetowej informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem, łącznej cenie za Towar wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi kurierskie
 13. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się z umową czyli w chwili złożenia zamówienia, ZABI Sp. z o. o. poprzez jasną i zrozumiałą informację umieszczoną na stronie Sklepu Internetowego wykonuje obowiązki informacyjne wskazane  art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia ZABI sp. z o. o., oznaczenia ZABI sp. z o. o., łącznej ceny, prawa odstąpienia od umowy.
 14. ZABI sp. z o. o. zapewnia, aby Klient w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, co następuje poprzez kliknięcie  przycisku „Kupuję i płacę”.
 15. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez ZABI Sp z o.o. faktur VAT i faktur korygujących drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przy składaniu zamówienia adres e–mail. Faktury VAT oraz faktury korygujące będą wystawiane, przesyłane i archiwizowane przez ZABI Sp. z o. o. zgodnie z przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w Sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, w szczególności z zachowaniem ich integralności i autentyczności. Jeżeli ZABI Sp. z o. o. nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, to zawiadamia o tym Klienta na podany przy złożeniu zamówienia adres e–mail lub telefonicznie i zwraca uiszczone należności niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy w przypadku, gdy Klient wybrał opcję płatności z góry.

 

Ceny

 1. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym umieszczane są przy Towarach na stronie www.zabi.pl wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają informacji o kosztach przesyłki Towarów. 
 2. Ceną za dokonany zakup w Sklepie Internetowym, która wiąże Klienta jest cena Towaru podana w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na stronie Sklepu Internetowego powiększona o koszty przesyłki Towaru na adres podany przez Klienta.

 

Warunki realizacji zamówienia i obowiązki informacyjne

 1. Najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionych Towarów zostaje wysłane za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy na Twój adres e-mail. Potwierdzenie zamówienia zawiera informacje, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia ZABI Sp. z o. o., oznaczenia ZABI Sp. z o. o., łącznej ceny, prawa odstąpienia od umowy, rozszerzonego  prawa do zwrotu towaru, trybu postępowania reklamacyjnego i gwarancji, terminu dostawy. 
 2. Jeśli chcesz poprosić o ponowne przesłanie Ci potwierdzenia Twojego zamówienia, skontaktuj się z działem obsługi klienta za pomocą adresu e-mail biuro@zabi.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 33 8109 744 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 18:00). Ponowne wysłanie potwierdzenia zamówienia jest możliwe przez rok od daty zakupu towaru

 

Faktura

 1. Faktura zawiera informacje o numerze zamówienia, adres, sposób płatności, ceny, informacje o kontakcie z ZABI Sp. z o.o. Faktura jest każdorazowo dołączana do paczki w wyraźnie oznaczonej przyldze.

 

 

Zmiana, rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z całości zamówienia, do momentu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta, które jest czynne w godzinach od 6:00 – 18:00 nr telefonu 33 8109 744 lub 504291373 dla telefonów stacjonarnych i komórkowych – opłata według stawki operatora). ZABI Sp. z o.o. zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia rezygnacji, wszystkie dokonane przez Klienta na rzecz ZABI Sp. z o.o. płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta.
 2. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w ciągu 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która  obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 3. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu  którego wzór jest zamieszczony na końcu Regulaminu,  jak również dostępnego na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Do Pobrania”
 4. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy  w Sklepie Internetowym mogą być składane na piśmie (na adres: ZABI Sp. z o. o., ul. Dworska 22, 43 – 354 Czaniec) lub za pomocą poczty elektronicznej  {adres e –mail: biuro@zabi.pl} lub osobiście w głównej siedzibie spółki ul. Dworska 22, 43 – 354 Czaniec.
 5. ZABI Sp. z o.o. przesyła niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną oraz zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Klienta na rzecz ZABI Sp. z o.o. płatności. 
 6. Zwrot płatności następuje na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za Towar W razie, gdy Klient zapłacił za Towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Klienta za pomocą formularza e – mail numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej zgody Klienta. 
 7. Klient ma obowiązek zwrócić towar ZABI Sp. z o.o.  nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 8. ZABI Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Towar należy przesłać na adres: ZABI Sp. z o. o., ul. Dworska 22, 43 – 354 Czaniec wraz z fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie Towaru w Sklepie Internetowym.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. W przypadku stwierdzenia korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania klient ponosi odpowiedzialność za obniżenie jego wartości.

 

Tryb postepowania reklamacyjnego i gwarancje dotyczące konsumentów

 1. ZABI Sp. z o. o. odpowiada wobec Konsumenta za wady Towaru w oparciu o rękojmię na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje Towarów  zamawianych w Sklepie Internetowym mogą być składane w siedzibie Spółki. Złożenie reklamacji może nastąpić również poprzez przesłanie formularza reklamacyjnego dostępnego w zakładce „DO POBRANIA” na adres e-mail reklamacje@zabi.pl
 3. ZABI Sp. z o. o. ustosunkuje się do zgłoszonych reklamacji w ciągu 14 dni od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Konsumenta o dalszym trybie postępowania
 4. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że ZABI Sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez ZABI Sp. z o.o. albo ZABI Sp. z o.o. nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument  nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez ZABI Sp. z o.o. usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez ZABI Sp. z o.o.
 6. Jeżeli Towar  ma wadę, Konsument może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. ZABI Sp. z o.o. może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów ZABI Sp. z o.o. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
 7. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres ZABI Sp. z o.o. ul. Dworska 22, 43-354 Czaniec. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, konsument obowiązany jest udostępnić Towar w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 8. W razie naprawy Towaru lub jego wymiany na nowy ZABI Sp. z o. o. dokonuje zwrotu poniesionych przez Konsumenta niezbędnych kosztów,  w tym kosztów dostarczenia Towaru do ZABI Sp. z o. o., niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni kalendarzowych od uznania reklamacji.
 9. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, ZABI Sp. z o. o. zwraca uiszczoną przez Konsumenta cenę sprzedaży Towaru, koszty przesyłki Towaru do Konsumenta, poniesione koszty dostarczenia Towaru do ZABI Sp. z o. o. oraz inne uzasadnione i niezbędne koszty związane z reklamacją niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.
 10. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty jakiego użył Klient, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za Towar lub na rachunek bankowy powiązany z karta płatniczą lub kredytową, za pomocą której dokonano płatności za Towar. W razie, gdy Klient zapłacił za Towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Klienta za pomocą formularza e–mail numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej zgody Klienta
 11. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności elektronicznej dokonanej przy użyciu karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego należy kierować do banku wydawcy swojej karty płatniczej – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz.1175 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz.1385 ze zm.).
 12. Reklamacje dotyczące świadczenia przez ZABI Sp. z o. o. usług drogą elektroniczną (w szczególności dotyczące kwestii technicznych i funkcjonowania strony internetowej www.zabi.pl) mogą być składane za pomocą poczty elektronicznej  (adres e –mail:  reklamacje@zabi.pl ) wraz ze szczegółowym opisem problemu technicznego.
 13. Odpowiedzialność ZABI Sp. z o. o. względem Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towarów, o której mowa w art. 556 k.c. – 576 k.c. jest wyłączona.

 

Pomyłki przy dostawie

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w rodzaju bądź ilości dostarczonego towaru klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym ZABI Sp. z o.o. Poprzez wypełnienie protokołu niezgodności dostawy i przesłanie go na adres e-mail reklamacje@zabi.pl lub bezpośrednio na adres głównej siedziby ZABI Sp. z o.o.

 

Uszkodzenie towaru w transporcie

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru kurier ma obowiązek w obecności kuriera na miejscu wypełnić protokół szkody.
 2. Protokół szkody posiada zawsze Kurier.
 3. Protokół szkody należy uważnie przeczytać z uwzględnieniem zgodności danych oraz informacji i opisem stanu rzeczywistego paczki, ewentualnych uszkodzeń i niezgodności.
 4. W sytuacji napotkania odmowy możliwości sprawdzenia towaru lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, należy spisać numer pracownika firmy kurierskiej oraz jego imię i nazwisko. Następnie dane te jak najszybciej przekazać do Działu Obsługi Klienta ZABI Sp. z o.o.  33 8109744 lub 504291373. Ewentualnie na adres e-mail biuro@zabi.pl Przyspieszy to działanie w celu wyjaśnienia sprawy.
 5. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć na liście przewozowym i powiadomić Dział Obsługi Klienta ZABI Sp. z o.o.  33 8109744 lub 504291373. Ewentualnie na adres e-mail biuro@zabi.pl

 

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest ZABI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czańcu 43-354 przy ulicy Dworskiej 22 , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 6732, NIP 937-23-32-157, o kapitale zakładowym 2 050 000,00zł. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek brak udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem rejestracji Konta a co za tym idzie niemożnością świadczenia przez ZABI Sp. z o. o. usług drogą elektroniczną oraz korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez ZABI Sp. z o. o. danych osobowych podanych przez niego w toku rejestracji w Sklepie Internetowym oraz w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności w czasie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.
 4. ZABI Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe Klienta w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów Sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie Internetowym oraz w celach marketingowych.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania i poprawiania, jak również czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r. i może być zmieniony przez ZABI Sp. z o. o.  z ważnych przyczyn: wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany regulaminu, zmiany przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez ZABI Sp. z o.o., istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez ZABI Sp. z o.o.,  poprawy przez ZABI Sp. z o.o. bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych, rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Sklepu Internetowego lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach Sklepu Internetowego.
 3. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym przez ZABI Sp. z o. o. jednak nie wcześniej niż 10 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronach internetowych ZABI Sp. z o.o.  Połączony z ujednoliconym tekstem regulaminu. Zamówienia na Towary złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym regulaminie; zmiana regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży Towarów ze Sklepu Internetowego ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany. Dla związania Klienta zmienionym regulaminem wymagana jest akceptacja jak przy pierwszej rejestracji; brak akceptacji jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy. Ponadto konsumentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 4. Istnieje możliwość nieodpłatnego zapoznanie się z treścią regulaminu, jak również nieodpłatnego pobrania wersji elektronicznej lub sporządzenie wydruku na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.zabi.pl, gdzie można się zapoznać z aktualną treścią regulaminu.
 5. W przypadku sporów powstałych pomiędzy Konsumentem a ZABI Sp. z o. o. zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.).
 6. W przypadku umów zawartych przed dniem 25.12.2014 r. zastosowane będą przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. i szczególnych warunków sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176, ze zm.) i ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U.  2012 r., poz. 1225.)

 

Definicje:

 

Klient - osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) lub Konsument;

Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 22  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.zabi.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

ZABI Sp. z o. o. - ZABI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czańcu 43-354 przy ulicy Dworskiej 22 , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 6732, NIP 937-23-32-157, o kapitale zakładowym 2 050 000,00zł.

 

Załączniki:

Formularz reklamacji i odstępienia (.doc)

Formularz reklamacji i odstępienia (.pdf)